Skupščina družbe Hit: 1,2 MILIJONA EVROV DIVIDEND

Foto: Hit

V novogoriški Perli je potekala 31. redna skupščina družbe Hit. Na njej so se delničarji seznanili z letnim poročilom družbe in skupine Hit za poslovno leto 2018, podelili razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2018 ter določili delitev dobička družbe delničarjem. Sklepa o udeležbi delavcev pri dobičku za poslovno leto 2020 skupščina ni potrdila.

Za novo članico nadzornega sveta družbe Hit je skupščina imenovala Tino Kikelj, ki je na tem mestu zamenjala Marjana Pintarja, sporočajo iz novogoriške družbe.

Z 88,77-odstotno udeležbo kapitala z glasovalno pravico se je skupščina seznanila z letnim poročilom družbe in skupine Hit za poslovno leto 2018 s poročilom revizorja, s potrditvijo letnega poročila družbe in skupine Hit s strani nadzornega sveta ter s poročilom nadzornega sveta.

Družba Hit je v poslovnem letu 2018 ustvarila čisti poslovni izid v višini 2.141.267,19 evra. Po sklepu uprave je bilo 1.070.633,59 evra razporejenih v druge rezerve, bilančni dobiček za poslovno leto 2018 tako znaša 4.420.069,91 evra. Skupščina je sklenila, da se za plačilo dividende delničarjem nameni 1.154.067,78 evra, preostali bilančni dobiček v višini 3.266.002,13 evra pa ostane nerazporejen.

Foto: ML

Skupščina družbe Hit je podelila razrešnice članu uprave Marjanu Zaharju in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018. Za revizorja letnega poročila družbe in skupine Hit za leta 2019, 2020 in 2021 je imenovala revizijsko hišo Deloitte revizija.