Kanalska občina izstopila iz Zavoda za zeleni razvoj Soške doline

Foto: ML

Na svoji prvi seji je novi občinski svet Občine Kanal ob Soči izglasoval izstop občine iz Zavoda za zeleni razvoj Soške doline, ki ga je občina v mandatu prejšnje županje Tine Gerbec ustanovila v partnerstvu  z družbo Salonit Anhovo.

V dobrem letu in pol delovanja je zavod pripravljal predvsem izobraževanja in predavanja o zelenem prehodu.

Predlog za izstop iz zavoda je pri točki o reviziji računskega sodišča, ki je občini za leto 2020 izdalo negativno mnenje, podala Lista za zdravje in kakovost bivanja (LZKB). Izstop so predlagali zaradi nepravilnosti, ki jih je o ustanovitvi zavoda ugotovilo računsko sodišče. „Revizija jasno navaja, da je bil zavod ustanovljen brez ustreznih javnofinančnih podlag, poleg tega smo se iz poročila o delu zavoda seznanili, da bi vse njegove aktivnosti lahko občina izvajala sama,“ je pojasnila Mateja Sattler iz LZKB in poudarila, da občina od zavoda nima nobenih koristi, ampak zgolj letne finančne obveznosti v višini približno 70.000 evrov.

Med nepravilnostmi pri postopku ustanavljanja zavoda je računsko sodišče med drugim navedlo tudi nepreglednost postopka, neutemeljenost izbire zasebnega partnerja ter zakaj je ta partner prav Salonit Anhovo in na podlagi kakšnega postopka je bil izbran.

Foto: Salonit

Predstavnika občine v svetu zavoda za zeleni razvoj Branko Dolenc in Grega Velušček, ki sta bila prisotna na seji občinskega sveta, sta na očitke o izboru Salonita pojasnila, da je bil slednji kot edini večji gospodarski partner v občini pripravljen vstopiti v tovrsten zavod in da se druga večja podjetja niso odzvala povabilu. Branko Dolenc je izpostavil, da občinska sredstva niso bila namenjena le za plače, ampak predvsem za veliko investicijo v predavatelje: „Imeli smo deset sestankov po krajevnih skupnostih, kjer smo osveščali, kaj sploh so sončne elektrarne, kaj pomeni zeleni prehod, imeli smo razgovore s kmeti, obrtniki, sodelovali smo z Institutom Jožef Stefan, mariborsko univerzo, strojno fakulteto v Ljubljani.“