Za zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Vipave 7,9 milijona evrov

Foto: mapio.net - Renče

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za prvo fazo projekta zmanjševanja poplavne ogroženosti porečja Vipave. Celoten projekt, ki predvideva celotno ureditev porečja, naj bi izvedli v programskem obdobju 2021-2027.

Prvo fazo projekta, ki ga bo izvajala Direkcija RS za vode v okviru dogovora za razvoj goriške razvojne regije je vreden 7,8 milijona evrov, prispevek kohezijskega sklada pa znaša 6,6 milijona evrov.

Direkcija za vode bo v sklopu prve faze celovitega projekta zagotovitve poplavne varnosti v porečju reke Vipave poskrbela za izvedbo protipoplavnih ukrepov na območjih pomembnega vpliva poplav v okviru pritokov Bela in Vrtojbica. Kot sporočajo iz vladne službe, bo z izvedbo tega projekta ustrezne poplavne zaščite deležen 201 prebivalec občin Vipava, Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko, prav tako bo poplavno zaščitenih 40 objektov.

V celovit projekt je vključena tudi izdelava celovite hidrološko-hidravlične študije za celotno porečje Vipave. Na osnovi slednje bodo določeni ukrepi za drugo fazo projekta in končno ureditev porečja.