Direkcija RS za vode poziva lastnike k vzdrževanju zemljišč na priobalnem območju ob vodotokih 2. reda. 

Lastniki zemljišč morajo sami zagotavljati odstranjevanje odvečne zarasti na bregovih, odstranjevati plavje (odpadno listje in druge plavajoče predmete), odpadke in druge opuščene in odvržene predmete ter snovi z vodnih in priobalnih zemljišč. 

Na področju Občine Miren-Kostanjevica spada reka Vipava v kategorijo vodotoka 1. reda, vsi ostali vodotoki pa v kategorijo vodotokov 2. reda (Biljenski potok, Vrtojbica, …)

Pri čiščenju mora lastnik priobalnega zemljišča upoštevati tudi druge pogoje:

  • zagotavljati mora potrebno selektivno odstranjevanje suhe, propadajoče odvečne in poškodovane zarasti iz priobalnega zemljišča,
  • goloseki niso dovoljeni (večjih zdravih dreves ni dovoljeno sekati),
  • propadlo in ostranjeno zarast ter odpadke je potrebno v celoti odstraniti na naravi neškodljiv način
  • redno je potrebno odstranjevati plavje
  • priobalni pas in brežine je potrebno redno kositi
  • med 1. marcem in 1. avgustom je prepovedano odstranjevanje zarasti ob vodnih koritih (Zakon o divjadi)
  • na priobalnem in vodnem zemljišču je prepovedano kakršno koli odlaganje vejevja, lesne mase oz. kakršno koli deponiranje lesa.

 

Spletno uredništvo,

Vir: Občina Miren-Kostanjevica