Priprave so v šolah in vrtcih potekale v sodelovanju z novogoriško mestno občino, ki je poskrbela za investicijsko vzdrževanje in investicije v šolske stavbe. Tudi v Čepovanu, ki ga je konec julija prizadelo močno neurje, bodo v sodelovanju s krajevno skupnostjo in gasilci lahko vsi otroci normalno vstopili v novo šolsko leto. En oddelek vrtca in en oddelek šole bo začasno gostoval v prostorih gasilskega doma. Na rednem srečanju ravnateljev se je župan Samo Turel skupaj s strokovnimi službami mestne občine minuli teden pogovorili o vsem potrebnem, da bo šolsko leto steklo brez težav. Na mestni občini smo poskrbeli tudi za šolske prevoze, prav tako ohranjamo nadstandardne zaposlitve v šolah. Šolski prag bo letos prvič prestopilo 293 otrok.

V javne vrtce z novim šolskim letom v novogoriški mestni občini v 64 oddelkov vstopa 1065 otrok. En oddelek manj bo v Vrtcu Nova Gorica, en oddelek več pa v vrtcu pri OŠ Branik. V enoti Kekec na Cankarjevi ulici sta 2 oddelka prilagojenega programa za predšolske otroke, in sicer se eden izvaja v okviru Vrtca Nova Gorica, kjer so vključeni 4 otroci, drugi pa v okviru OŠ Kozara Nova Gorica, kjer je vključenih 6 otrok. Program predšolske vzgoje se bo izvajal v enotah vrtcev v okviru šestih osnovnih šol ter v samostojnem javnem zavodu Vrtec Nova Gorica oziroma v 18 enotah v mestni občini.

Mag. Marinka Saksida, vodja Oddelka za družbene dejavnosti mestne občine, je na današnji novinarski konferenci, poudarila: »Vsi vpisani otroci v novogoriški mestni občini so dobili prosto mesto v vrtcu.«

V osnovne šole z novim šolskim letom vstopa 2876 učencev, od tega 293 prvošolčkov. Organiziranih bo 147 oddelkov. Pri Osnovni šoli Kozara Nova Gorica bo poleg oddelkov osnovne šole organiziranih še 7 oddelkov posebnega programa in mobilna služba.

V 1. razrede osnovnih šol bo skupno vključenih 293 prvošolcev. Te otroke bodo na prvi šolski dan posebej pozdravili predstavniki mestne občine. V mestni občini deluje tudi Glasbena šola Nova Gorica, ki ima  podružnico v Šempetru pri Gorici. V Glasbeno šolo bo, po trenutnih podatkih, vključenih 649 učencev v 35 oddelkih.

Pod obvezno nalogo lokalne skupnosti spada tudi financiranje prevozov v in iz osnovne šole za vse tiste učence, ki jim prevoz pripada na podlagi zakona. V ta namen je Mestna občina Nova Gorica izvedla javno naročilo in sklenila pogodbo za prevoze učencev z izvajalcem Nomago d.o.o. (v skupni vrednosti 700.504,35 EUR (z DDV)) in pogodbo za dnevni prevoz otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v OŠ Danila Lokarja Ajdovščina in v CIRIUS Vipava, z izvajalcem Nomago d.o.o. (v skupni vrednosti 91.542,00 EUR (z DDV)).

Načrtovana investicijsko – vzdrževalna dela ter nakup opreme v vrtcih in v osnovnih šolah so bili v poletnih mesecih izvedeni v skladu z načrtovanim. Ostala predvidena vzdrževalna dela bodo zaključena najkasneje do konca leta 2023. Mestna občina je za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v letu 2023 vrtcem namenila 160.000 evrov, osnovnim šolam pa 270.000 evrov. Tako so nekateri vrtci in šole pridobili klimatske naprave, novo opremo v igralnicah in učilnicah, pomivalne in sušilne stroje, namenske kuhinjske pripomočke in podobno. Dotrajano pohištvo je bilo zamenjano, nekatere igralnice pa so bile tudi ustrezno akustično sanirane in nekateri atriji obnovljeni.

Kljub temu, da se vzdrževalna dela izvajajo, so na objektih potrebne tudi večje investicije. Pred vrati je rekonstrukcija prizidka z ureditvijo šolske kuhinje na Osnovni šoli Čepovan (II. Faza). Izvajalec del za drugo fazo je izbran in bo z deli predvidoma začel v oktobru 2023 ter jih zaključil do julija prihodnje leto. Vrednost pogodbenih del znaša 730.000 evrov. Gradbeno dovoljenje je pridobljeno in projektna dokumentacija je izdelana tudi za tretjo fazo sanacije in dozidave objekta, za kar bo potrebo zagotoviti dodatna sredstva.

Objavljen bo razpis za izbor izvajalca del za sanacijo telovadnice in zamenjava opreme v telovadnici na Osnovni šoli Kozara Nova Gorica, za katero so bila pridobljena sredstva za sofinanciranje v višini 100.000 evrov. Preostanek potrebnih sredstev je zagotovila mestna občina. Investicija je ocenjena na 450.000 evrov in se bo predvidoma začela konec leta 2023 ter zaključila marca prihodnje leto.

Objavili smo javno naročilo za izbor projektanta, ki bo pripravil projektno dokumentacijo od idejne zasnove do projekta za izvedbo za rekonstrukcijo, energetsko sanacijo in funkcionalno posodobitev Osnovne šole Frana Erjavca. Strošek projektiranja ocenjujemo na 350.000 evrov, konkretne rešitve pa pričakujemo v letu 2024. Sanacija šole se bo predvidoma začela v letu 2025, ko bo izdelana projekta dokumentacija, pridobljeno gradbeno dovoljenje in bodo za to zagotovljena sredstva. Prav tako je v izdelavi projektna dokumentacija za izvedbo prizidave trakta pri Osnovni šoli Solkan ter idejna zasnova prenove strojnih instalacij v Centralnem vrtcu. V fazi načrtovanja je tudi ureditev novega igrišča in parkirišča ob Osnovni šoli v Braniku. Izdelana in s strani vseh deležnikov je potrjena idejna zasnova, na podlagi katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje in izdelati projektno dokumentacijo za izvedbo. Izvedba investicije je odvisna od tega, kdaj bodo za ta namen zagotovljena sredstva.

Osnovna šola Milojke Štrukelj je bila poleg predhodno izvedene energetske sanacije stavbe v začetku leta 2023 deležna tudi revitalizacija šolskega kareja z obnovo zunanjih površin. Šola je pridobila urejene površine za gibanje otrok na prostem, občani pa nov prostor z igrali in parkovno ureditvijo. »Poleg že izvedenih del je z izbranim dobaviteljem že podpisana pogodba za postavitev samočistilne javnega WC-ja, kot je bilo to v projektu zunanje ureditve tudi načrtovano,« napoveduje vodja Službe za investicije Jernej Kogoj.

Nekateri projekti imajo pridobljena gradbena dovoljenja in izdelano dokumentacijo, izvedena pa bodo, ko bodo za to zagotovljena sredstva (Glasbena šola Nova Gorica in Osnovna šola Šempas).

Z investicijami v šole in vrtce pa so neposredno povezane tudi investicije v kolesarske povezave in peš poti po mestni občini. Na območju Nove Gorice imamo trenutno odprtih več gradbišč: Cankarjeva ulica, podaljšek Delpinove ulice, Rejčeva ulica. Na teh objektih je potrebno upoštevati začasno prometno signalizacijo, ki se dnevno spreminja, saj se na gradbiščih izvajajo različna dela.

Poleg vseh naštetih investicij je v izdelavi pregled in poročilo o možnosti postavitve sončnih elektrarn na objekte v lasti Mestne občine Nova Gorica, ki ga pripravlja agencija GOLEA v sodelovanju s Službo za investicije mestne občine. Po preverjanju možnosti priključitev na omrežje bo izdelana prioritetna lista in načrt aktivnosti za izvedbo investicij.

Kot je poudaril župan Samo Turel: »Cilj novogoriške mestne občine je vrtcem in šolam omogočiti kvalitetno izvajanje vzgojno- izobraževalnega procesa in izboljšati bivalne pogojev učencev ter zaposlenih«. Z ustreznimi ukrepi želimo zmanjšati porabo toplotne in električne energije in s tem povečati prihranke ter posledično zmanjševati onesnaževanje okolja. Energetska sanacija dotrajanih objektov, sanacija glede ukrepov požarne varnosti, funkcionalne prilagoditve obstoječih prostorov, obnova ali zamenjava dotrajanih instalacij in notranje opreme zahteva strokovno dobro pripravljene projekte (z navezavo na obstoječe), kar pa seveda terja določen čas in sredstva.

  1. avgusta je potekala seja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu mestne občine, kjer so se zbrali predstavniki omenjenega sveta, Policije, medobčinskega redarstva, Združenja šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM), TŠC Nova Gorica, PGD Nova Gorica in PGD Dornberk Na sestanku so pripravili razpored lokacij, na katerih bodo posamezniki 1. 9. ter od 4. do 8. 9. 2023 zagotavljali varno udeležbo otrok na poti v šolo. To so:
  • pred OŠ Milojke Štrukelj na Delpinovi in Rejčevi ulici,
  • pred OŠ Milojke Štrukelj – podružnična šola na Ledinah ( Cankarjeva ulica),
  • pred OŠ Frana Erjavca v Novi Gorici ( Kidričeva in Trubarjeva ulica),
  • na Vojkovi ulici v krožnem križišču z ulico XXX. Divizije ter v krožnem križišču z ulico Milojke Štrukelj ( pri Brumatu) za zagotovitev varnosti otrok OŠ Solkan,
  • pred OŠ Šempas  ( pred šolo ter na regionalni cesti pred trgovino v Šempasu),
  • v naselju Prvačina ter Dornberk,
  • v naselju Branik na dveh lokacijah (pri pokopališču in v bližini trgovine v centru vasi).

Aktivnosti na točkah se bodo v tem času izvajale od 07.30 do 08.30 ter med 11.30 in 13 uro. V nadaljevanju šolskega leta bodo policisti  na posameznih lokacijah v bližini šol izvajali različne prometne akcije za umirjanje hitrosti prometa. V bližini šol, zlasti pa na predvidenih mestih, kjer šolska pot prečka vozišče, bodo postavljani opozorilni troznaki,  ki opozarjajo na bližino šole ter na prisotnosti otrok ob vozišču. V prvih tednih šolskega leta bo otrokom in staršem predstavljena varna pot v šolo, kjer bodo opozorjeni na kritične točke, kjer je potrebna posebna pazljivost. Predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu mag. Bojan Bizjak priporoča tudi, »da starši na poti v šolo z otroki pot dosledno pregledajo, se seznanijo s prometno signalizacijo ter s posebnostmi, ki lahko vplivajo na varnost pešcev.« Prvošolčki bodo dobili rumene rutice, s katerimi bodo v prometu bolj vidni.

Spletno uredništvo

Vir: MONG, Foto: Ana Rojc