Projekt Celovito hidravlično uravnoteženje vodooskrbnega sistema Hubelj – Skuk je v celoti zaključen. Sledi izgradnja hišnih priključkov v Podkraju, kjer se z nekoliko počasnejšim tempom nadaljuje tudi občinski projekt izgradnje kanalizacije. Ta namreč v precejšnji meri teče po arheološko varovanem območju ter pod nadzorom varuhov kulturne dediščine, ki pa zahtevajo svoj čas.

Vodarna Hubelj po izgradnji dodatnih vodohranov zagotavlja ustrezno akumulacijo vode. Hubeljski vodovodni sistem je povezan s sistemom Gora, z ustreznim črpališčem za oskrbo v obeh smereh. Sistem Gora pa je že povezan z novozgrajenim vodovodnim sistemom Podkraj – Strelice, ta je že napojen z vodo, je pa še v fazi preverjanja skladnosti. Gradijo se že hišni priključki – ta del projekta je v domeni občine in krajanov, z namenom racionalizacije izgradnje, občina pa vsem krajanom, ki sodelujejo v skupnem projektu izgradnje, priključke tudi sofinancira. Trenutno je že zgrajenih 25 novih hišnih priključkov. Že v juliju pa je bila izvedena asfaltacija ceste od Podkraja proti Hrušici, ki jo je sofinancirala tudi Direkcija za ceste.V Podkraju gradimo novo kanalizacijsko omrežje. Hkrati z velikim projektom, za katerega je Občina Ajdovščina dobrih 3,5 milijona evrov iz evropskega kohezijskega sklada, nekaj pa je primaknila tudi država, se v Podkraju gradi nov sistem kanalizacije. Gre za občinski projekt, tudi ta je v večjem delu že zgrajen. Zaključek se časovno nekoliko zamika zaradi arheoloških najdb v središču Podkraja, tako-rekoč na trasi kanalizacijskega sistema. Gre za nepričakovana odkritja, ki so terjala arheološke raziskave. Na območju pred šolo v Podkraju so bile že izvedene, ker gre za novo najdišče, je ta izkopavanja financirala država. Najdene so bile sledi starejših cestišč ali tlakovanj ter časovno neopredeljive grajene strukture. Zadnjih 90 metrov kanalizacijskega sistema teče po znanem arheološkem najdišču – od šole proti pokopališču – ki ga je potrebno pred polaganjem cevi še raziskati. Prav tako Zavod za varstvo kulturne dediščine zahteva raziskave terenov na parcelah, kjer bodo grajeni hišni priključki. To pa pomeni, da bo pred začetkom izgradnje kanalizacijskih hišnih priključkov potrebno pridobiti soglasja lastnikov parcel za arheološke raziskave. Gradilo pa se jih bo po izgradnji čistilne naprave. Še kar nekaj potrpljenja in časa bo torej treba v Podkraju, preden se bodo stroji umaknili. Medtem pa se bo cesto skozi naselje začasno na grobo asfaltiralo ter tako prebivalce zaščitilo pred prahom in hrupom.

Spletno uredništvo
Vir: Občina Ajdovščina