V Oseku nasprotujejo novemu naselju nad starim vaškim jedrom

Foto: Facebook

Tik nad starim, spomeniško zaščitenim vaškim jedrom Oseka načrtuje nepremičninska družba Proagent gradnjo novega naselja, ki pa mu tamkajšnji vaščani nasprotujejo.

V soboto so krajani Oseka ustanovili Civilno iniciativo z namenom preklicati soglasje Mestne občine Nova Gorica za priklop novega naselja na cestno omrežje. „Dostop do novega naselja bi potekal skozi stari del vasi, po značilnih ozkih gasah, ob katerih so postavljene stare kamnite hiše. Novo naselje bi poseglo tudi v prepoznavno veduto kraja ter v območje Nature 2000. Že sedaj imamo težave z dotrajanim vodovodom, vprašljiva je tudi izdatnost vodnega vira,“ pojasnjuje predstavnik Civilne iniciative Osek Simon Kerševan.

Ozka cesta skozi vas že sedaj povzroča prebivalcem Oseka veliko težav. Novogoriška občina je že pred leti obljubljala ureditev nove ceste okoli najožjega dela vasi, a tega še ni realizirala, ker bi za ureditev nove ceste potrebovali spremembe občinskega prostorskega načrta.

Foto: Wikipedija – Osek

Že leta 2011 se je proti gradnji novega naselja izrekel tudi novogoriški mestni svet, tako da je območje v neposredni bližini starega jedra vasi Osek od leta 2012 nezazidljivo. Ker pa je investitor postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja začel, tik preden je odločitev občine stopila v veljavo, postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja še vedno teče. Upravna enota v Novi Gorici je tudi že izdala gradbeno dovoljenje, po pritožbi krajanov pa ji je ministrstvo za okolje in prostor zadevo vrnilo v ponovno odločanje.

Pot do načrtovanega naselja je na najožjem delu široka le 2,30 metra. Presojevalec prometne varnosti je v strokovnem mnenju ugotovil, da je obstoječa pot skozi naselje neprimerna za dostop do novega naselja.

Trditve, da bo investitor uredil neko novo pot, so se že večkrat izkazale za nerealne in služijo zgolj za zavajanje, menijo domačini, ki poudarjajo, da so za vaščane Oseka to zelo stvarna, življenjska vprašanja o tem, v kakšnih razmerah bodo živeli jutri. Preprečevanje poslabšanja kvalitete bivanja, razvrednotenje nepremičnin, varovanje kulturne dediščine, zagotavljanje možnosti za njeno ohranitev in razvoj ter zagotavljanje prometne varnosti niso teme, ki bi jih lahko prezrli in pospravili v predal, pravijo vaščani Oseka.

Foto: Facebook

Dosegli smo, da je projektant spremenil projekt, da so sedaj predvidene take hiše kot v lokalnem okolju in so tipične za to lokalno okolje. Prav tako investitor projektira drugi dovoz, ki ne vodi skozi vaško jedro,“ se je na peticijo krajanov Oseka odzval župan novogoriške mestne občine Klemen Miklavič, ki poudarja, da se v MONG srečujejo s hudim pomanjkanjem zazidljivih zemljišč za individualno gradnjo. V teku je kar 433 postopkov, prošenj za spremembo namembnosti. „Mladi in starejši občani bi radi gradili, tam, kjer omogočamo zidavo, pa se pojavljajo peticije,“ še pojasnjuje Miklavič.