»Vlagajmo v naš planet« je letošnje geslo Dneva zemlje, ki ga vsako leto obeležujemo 22. aprila. Za ohranjanje biotske raznovrstnosti je pri nas ključno naravovarstveno omrežje Natura 2000.

Z Naturo 2000 ohranjamo živalske in rastlinske vrste, habitatne tipe ter območja, ki so pomembni na slovenski, evropski in svetovni ravni. Za upravljanje območij Natura 2000 v Sloveniji vlada v sedemletnih intervalih določa cilje in ukrepe, za njihovo izvajanje pa so zadolžene javne službe varstva narave in druge javne službe. Ohranjanje omrežja Natura 2000 na terenu pa sloni na sodelovanju z deležniki in lastniki. Poleg tega so na območjih Natura 2000 v teku različni projekti, kot so LIFE AMPHICON za varstvo dvoživk in obnovo njihovih habitatov, LIFE SySTEMATIC za sonaravno gospodarjenje z gozdovi v času podnebnih sprememb in številni drugi, s katerimi soprispevamo k ohranjanju in varovanju narave.

V območjih Nature 2000 so mogoče različne gospodarske in družbene dejavnosti, pri čemer si prizadevamo za čim večje vključevanje in sodelovanje z organizacijami s področja varstva narave, gozdarstva, kmetijstva, ribištva in upravljanja voda. Lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč lahko vstopajo v različne ukrepe kmetijske in gozdarske politike, kjer so jim na voljo finančna nadomestila za spremenjeno rabo zemljišč. Spoštujmo Zemljo, stopimo skupaj in vlagajmo v naš planet!

Svetovni dan Zemlje obeležujejo tudi v biosfernih območjih v Sloveniji.

Kozjansko in Obsotelje – literarni in fotografski natečaj

V Kozjanskem regijskem parku bodo zaključili literarni natečaj za osnovnošolce s temo opraševalci in izdajo zbornika. Poleg tega pripravljajo tudi razstavo fotografij fotografskega natečaja, ki je potekal pod naslovom »Biodiverziteta – umetnost življenja 2022 in je na ogled na gradu Podsreda.

Julijske Alpe – voden pohod po Učni poti Goreljek na Pokljuki

V Triglavskem narodnem parku bodo v Biosfernem območju Julijske Alpe danes organizirali pohod po Učni poti Goreljek na Pokljuki. Organizirata ga Javni zavod Triglavski narodni park in Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled. Infrastrukturo Učne poti Goreljek so v lanskem letu temeljito prenovili v projektu Vrh Julijcev. Postavili so 15 novih informativnih tabel ter prenovili obsežen del lesenih delov poti in ograj.

Kras in porečje Reke – spoznajte posebnosti Klasičnega krasa

V Parku Škocjanske jame vas vabijo, da obiščete učno pot Škocjan. Na krožni poti, ki se začne in konča pred informacijskim centrom v Matavunu, lahko opazujete globoke udornice, prepadne stene in ponikajočo reko Reko. Turistična zveza s partnerji je pot v Škocjanu v letu 2011 razglasila za naj tematsko pot.

 

Spletno uredništvo,

Vir: Ministrstvo za naravne vire in prostor