Skupščina delničarjev družbe Hit: RAZDELILI 1,35 MILIJONA

Foto: Pixabay

Po sklepu skupščine delničarjev igralniške družbe Hit si bodo delničarji razdelili 1,35 milijona evrov. Preostali dobiček je ostal nerazporejen. Irma Frelih, Marjan Pintar in Gregor Bajraktarević so bili imenovani za člane nadzornega sveta.

Slovenski državni holding in Kapitalska družba poslovanje družbe v letu 2016 ocenjujeta za uspešno, saj so ključni kazalniki poslovanja presegli tako načrtovane, kot tudi tiste iz leta 2015.
Foto: Pixabay

Družba Hit je v poslovnem letu 2016 ustvarila čisti poslovni izid v višini slabih 3,8 milijona evrov. Po sklepu uprave je bilo 1,9 milijona razporejenih v druge rezerve. Bilančni dobiček za poslovno leto 2016 tako znaša 2,96 milijona evrov. Skupščina je po nasprotnem predlogu SDH in Kapitalske družbe sprejela sklep, da se za plačilo dividende delničarjem, imetnikom prednostnih delnic, nameni 1,35 milijona evrov, preostali bilančni dobiček v višini 1,6 milijona evrov pa ostane nerazporejen.

Skupščina družbe Hit je predsednika uprave družbe Hit pooblastila za sklenitev nove pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku za poslovno leto 2018, ki predvideva izplačilo zaposlenim v višini največ 10 % čistega dobička poslovnega leta.

Uredništvo