V novogoriški mestni občini so predali namenu razširjen sistem izposoje koles, ki vsebuje 13 novih postajališč z 22 navadnimi kolesi, 30 električnimi kolesi, enim tandemom in enim tovornim kolesom.

Z novimi postajališči širijo in krepijo že izdelano mrežo osmih postajališč. Gosta mreža postajališč namreč uporabnikom omogoča lažje prehajanje iz avtomobilov na bolj trajnostni način premikanja po mestu.

Nova postajališča bodo na voljo na lokacijah, kjer se zadržuje večje število ljudi (stanovanjske soseske, šolska območja, bližina storitvenih dejavnosti …), in bodo na nekaterih mestih dopolnjevala obstoječo ponudbo trajnostnih načinov prevoza. Po širitvi sistema izposoje koles imajo prebivalci ter obiskovalci mestne občine na voljo skupno 91 koles, ki si jih lahko izposojajo ter jih vračajo na 20 postajališčih v mestni občini, enem postajališču v Občini Šempeter-Vrtojba ter na šestih priklopnih mestih v sosednji Gorici (I). Kot posebnost projekta širitve sistema izposoje koles izpostavljamo možnost uporabe tandem kolesa in tovornega kolesa. S tem želimo promovirati in spodbujati uporabo kolesa kot prevoznega sredstva predmetov in oseb na krajših razdaljah, kar se v svetu izkazuje kot praktično, zlasti v urbanih območjih, ki so z avtomobili težje dostopna.

Nova postajališča so: v Solkanu pri Hotelu Sabotin, v Ulici Milojke Štrukelj in v Kajak centru Solkan. V Novi Gorici pa: na železniški postaji, na Cankarjevi ulici pri številki 50 in pri MIC-u, na Ulici Gradnikove brigade, na Prvomajski ulici pri Supernovi in v novogoriškem  Športnem parku. V Rožni Dolini je novo postajališče pri Merkurju, postajališče so še ob športnem igrišču na Pristavi, pri končnem postajališču mestnega avtobusa v Lokah in pri stavbi KS Kromberk v Kromberku.

Skupno so od vzpostavitve sistema koles leta 2021 pa do konca novembra letos zabeležili 14.156 najemov, uporabniki pa so v povprečju kolesa najeli 457-krat mesečno. Povprečno število najemov je od vzpostavitve sistema GO2GO višje med delovnimi dnevi, podoben trend pa lahko opazimo tudi v zadnjih treh mesecih. Skupno povprečno trajanje najema je po enaintridesetih aktivnih mesecih v Novi Gorici približno 29 minut, povprečna prevožena razdalja pa znaša 1,6 kilometra. Skupno so od vzpostavitve sistema pa do konca avgusta v Novi Gorici z navadnimi in električnimi kolesi prekolesarili že 22.925 kilometrov.

V jesenskem tromesečju je prvi izrazit porast najemov ponovno opaziti v jutranjih urah, ko kolesa uporabniki uporabljajo zlasti za pot v službo, šolo in po jutranjih opravkih. Drugi vrhunec najemov je opazen v popoldanskih in večernih urah, pri čemer ob 20. uri beležimo najvišjo frekvenco najemov med delovnimi dnevi. Ponovno opažajo, da je velika frekvenca najemov koles v jutranjih in popoldanskih konicah, kar pomeni, da kolesa sistema GO2GO predstavljajo pomembno, okolju prijazno alternativo drugim oblikam prevoza v novogoriški občini. Med vikendi je bila frekvenca nižja kot med delovniki. Najvišjo frekvenco so med vikendi beležili popoldan med 14. in 15. uro in v večernih urah, med 20. in 21. uro.

November 2023 je bil 31. aktivni mesec delovanja sistema GO2GO. V primerjavi z lanskim jesenskim tromesečjem so letos beležili povišano število registracij v sistem. Septembra se je v sistem registriralo 97 uporabnikov, oktobra 99 in novembra 40. Skupno so v sistemu GO2GO ob koncu novembra tako zabeležili že 2.294 registracij. V jesenskem tromesečju je bilo v sistemu GO2GO skupno aktivnih 11 postaj. Skupaj je bilo največ prometa zabeleženega na postajah Kidričeva center, Kidričeva – jug in OŠ Milojke Štrukelj. Največ najemov in vračil smo beležili na postaji Kidričeva – center, kjer so si uporabniki kolo izposodili 316-krat in vrnili 266-krat.

Novogoriški župan Samo Turel je ob odprtju razširjenega sistema izposoje koles izpostavil: »[color-box color=”blue”] Želim se zahvaliti vsem sodelavcem na mestni občini, ki izjemno intenzivno delajo na tem projektu, družbi Nomago, ki je naš partner pri vzpostavljanju trajnostne mobilnosti in krepitvi skrbi za naše zdravje in okolje. Z novimi postajališči širimo mrežo izposojevalnic koles, obenem pa želimo okrepiti zavest oz. lažji prehod iz avtomobilov na kolesa. Mestna občina Nova Gorica si skupaj s sosednjimi občinami in Evropskim združenjem za teritorialno sodelovanje (EZTS) prizadeva, da se sistem širi tudi preko meja. Tako bodo že v kratkem v sosednji Gorici na voljo nova postajališča, prvo bo umeščeno pred občinsko stavbo. Želimo si, da bi sistem polno zaživel in da bi se občani, obiskovalci in turisti vozili z našimi kolesi[/color-box].«

»Mestna občina Nova Gorica iz leta v leto postaja boljši primer razvojno naravnane občine, ki je presegla razmišljanja o nujnosti gradnje vedno novih cest ampak razmišlja širše, je usmerjena v prihodnost in občane ter druge obiskovalce mesta postavlja v središče. Širitev sistema GO2GO je tudi jasen odraz tega, da so v Novi Gorici zdravje občanov, njihova vsakodnevna mobilnost in skrb za okolje izredno visoko na lestvici prioritet. V GO2GO je sedaj vključenih kar 24 postaj v Novi Gorici, Šempetru pri Gorici in italijanski Gorici oziroma 13 več kot doslej, skupno pa je uporabnikom na razpolago kar 91 koles. S širitvijo sistema GO2GO je le ta za občane Nove Gorice in okoliških občin postal še veliko bolj uporaben ter predstavlja odlično alternativo prevozom z osebnim vozilom,« je povedal Marjan Beltram, izvršni direktor za turizem in storitve mobilnosti v družbi Nomago.

Vrednost projekta znaša 525.077,35 evrov z vključenim davkom na dodano vrednost. Od tega načrtujemo, da bomo prejeli 282.999 evrov nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike v okviru mehanizma CTN, iz občinskega proračuna pa prispevamo 242.078 evrov.

Kot doslej bodo tudi v sklopu razširjenega sistema izposoje koles pozorno spremljali njegovo uporabo. Računajo, da bo ta glede na gosto posejano mrežo postajališč zdaj precej večja. Če se bo v prihodnje pojavila potreba po dodatnih postajališčih, bodo poskusili pridobiti sredstva za nadaljnje širitve.

Operacija »Širitev sistema izposoje koles GO2GO« se sofinancira iz mehanizma CTN, v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, 4. prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4: »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.4: »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 1: »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih« iz Kohezijskega sklada.

 

Spletno uredništvo
Vir: MONG