Na občinskem spletišču teče javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Protipoplavni ukrepi na reki Vipavi na območju obrtne cone Batuje. Hkrati pa že nastajajo projekti za rešitev območja pred velikimi vodami.

Reševanje območja obrtne cone Batuje pred velikimi vodami je sicer v domeni Direkcije za vode RS. Zaradi hitrejšega reševanja zatečene situacije pa se je Občina Ajdovščina ponudila, da sama spelje projekt protipoplavnih ukrepov. Hkrati se odvija tudi postopek prostorskega urejanja – OPPN protipoplavni ukrepi na reki Vipavi na območju obrtne cone Batuje je javno razgrnjen na občinski spletni strani. Z njim se podrobneje določajo prostorski izvedbeni pogoji tako za protipoplavne ureditve kot tudi pogoji za gradnjo novih stavb, objektov in gospodarske javne infrastrukture. Zainteresirane občanke in občane vabimo k sodelovanju – 5. julija ob 16. uri bo v sejni sobi Občine Ajdovščina potekala javna razprava, vaše pobude in pripombe pa lahko oddate na obrazcu, ki je priloga javno razgrnjenega OPPN.

Sočasno pa Občina Ajdovščina že pripravlja projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo protipoplavnih ukrepov na območju obrtne cone, ki ji voda grozi z obeh strani – na eni strani je reka Vipava, na drugi strani pa se v cono stekajo zaledne vode z bližnjega griča. Vodo iz reke se namerava omejiti s protipoplavnim zidom, ki je delno že zgrajen – tega se bo nadvišalo, kjer ga ni, bo zgrajen na novo. Sonaravno urejen zid bo omejeval cono po celotni južni in vzhodni strani. Zaledne vode pa se bo reševalo z urejanjem javne meteorne kanalizacije tako zunaj kot znotraj cone, ter z rekonstrukcijo lokalne ceste nad cono. Predvideno je, da bo ta dvignjena in širša, z novim mostom čez Vipavo. Ob obstoječih bodo urejeni dodatni meteorni odvodniki, nekateri odprti, drugi skriti v ceveh. Meteorno vodo se namerava speljati v potok Konjščak, za kar bo potrebno vrtati luknjo pod železnico. Meteorne vode znotraj obrtne cone pa se namerava urejati z velikim kolektorjem – cevjo – z meteornimi kanali, zadrževalnikom vode in meteornim črpališčem. V času poplav se bo tako meteorna voda zlivala v zadrževalnik, od tam pa bo preko zidu prečrpana v reko Vipavo.

Projekt urejana protipoplavne zaščite v Batujah je bil že dvakrat predstavljen lastnikom zemljišč, katerih odziv je nadvse pozitiven. Trenutno tečejo postopki pridobivanja zemljišč, hkrati se zaključuje projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja. Nato bo Direkcija za vode pričela s postopkom za pridobivanje potrebnih sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost.

 

Spletno uredništvo,

Vir: Občina Ajdovščina