Mednarodni simpozij o Goriški grofiji in grofu de Baguerju, Vila Vipolže, 12. in 25. april 2024

Goriški muzej, Občina Brda in Musei provinciali di Gorizia prirejamo v okviru projekta »DeBAGUER & MUŠIČ – Nove muzejske zbirke na gradu Dobrovo« mednarodni simpozij »Grof Silverio de Baguer in Goriško-Gradiška grofija na prelomu iz 19. v 20. stoletje«.

Predavatelji bodo osvetlili osebnost grofa de Baguerja ter gospodarske, kulturne in družbene okoliščine v Goriško-Gradiški grofiji, kjer je po poroki leta 1872 živel in deloval.

Dogodek smo z namenom, da bi bile vsebine dostopne širši javnosti, tematsko razdelili na dva sklopa, ki se bosta v obliki večernega dogodka odvila v Vili Vipolže. Predavanja bodo simultano prevajana v slovenski in italijanski jezik.

  • Petek, 12. 4. 2024, ob 19.00: Goriška grofija v času grofa Silveria de Baguerja

Goriška brda so bila pred prvo svetovno vojno del Goriško-Gradiške grofije. V sklopu štirih
kratkih predavanj bomo spoznali gospodarske in kulturne posebnosti območja ter pomen
plemstva, ki je imelo v lasti velik delež zemlje.

Goriška raziskovalka Lucia Pillon bo predstavila prav gospodarske in družbene tokove, ki so zaznamovali območje pred prvo svetovno vojno. Direktorica Goriških pokrajinskih muzejev, Raffaella Sgubin, bo prikazala slog oblačenja plemiških in premožnih slojev. Zgodovinar Robert Devetak se bo osredotočil na dobrodelno delovanje goriškega plemstva.

Raziskovalec plemiških rodbin Federico Vidic pa bo orisal rodbino španskih diplomatov Baguer.

Grof Silverio de Baguer se sprehaja v parku ob gradu Dobrovo leta 1908.

  • Četrtek, 25. 4. 2024, ob 19.00: Grof Silverio de Baguer in Goriška brda

Grof Silverio de Baguer (1838–1927) je s poroko s Cecilijo de Catterini postal lastnik gradu
na Dobrovem ter vil v Gorici in Blankižu. Življenje in predvsem delovanje tega mednarodno
poznanega in priznanega diplomata zahteva poglobljeno vedenje in raziskavo, saj je povezano tudi z Goriškimi brdi.

Kustodinja Goriških pokrajinskih muzejev, Alessandra Martina, bo predstavila pomen dragocene zbirke grofa Silveria de Baguerja. Kustodinja Goriškega muzeja, Tanja Gomiršek, bo pokazala napore grofa Silveria de Baguerja pri modernizaciji posestev in uprave.

Arhivista Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, Uroš Lavrenčič Mugerli in Alenka Kozič, bosta raziskala Društvo kolonov in malih posestnikov Fojana, ki je nastalo z odkupom zemljišč gospostva Dobrovo. Konservatorka Zavoda za varstvo kulturne dediščine Nova Gorica, Andrejka Ščukovt, bo ovrednotila naselbinsko dediščino v Brdih.

Grof Silverio de Baguer s psom v parku v Blankižu.
Vir: Goriški muzej, Fotografski dnevnik grofice Elvire de Baguer

Spletno uredništvo,

Vir: Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica