Novogoriška občina se bo morala zadolžiti: REBALANS ZARADI ZAMIKA

Foto: ML

Svetniki novogoriške mestne občine so na seji občinskega sveta po daljši razpravi brez glasu proti podprli predlog rebalansa občinskega proračuna.

Po besedah direktorice občinske uprave novogoriške občine Vesne Mikuž je do rebalansa prišlo zaradi zamika nekaterih investicij oziroma zakasnitve pridobljenih sredstev za določene projekte.

Rebalans letošnjega proračuna predvideva, da bodo prihodki znašali dobrih 35 milijonov evrov, odhodki pa slabih 41 milijonov evrov. V primeru realizacije vseh investicij, se bo občina primorana zadolžiti. Do rebalansa je prišlo zaradi zamika nekaterih investicij oziroma zakasnitve pridobljenih sredstev za določene projekte, pojasnjuje Mikuževa.

Foto: ML

Med večje projekte novogoriške občine sodijo prenova Cankarjevega naselja v Novi Gorici, izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica, prenova okolice Laščakove vile, projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Soče v novogoriški občini, celovita prenova osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici, nadaljevanje obnove gradu Rihemberk in še nekaj drugih.

Načrtovani prihodki se zmanjšujejo za skupno 1,075 milijona evrov. Spremembe na prihodkovni strani se kažejo le na transfernih prihodkih in prejetih sredstvih iz naslova EU, ki vplivajo na odhodkovno stran projektov, ki bodo financirani iz tujih virov. Na odhodkovni strani se zmanjšujejo odhodki v skupni višini 1,192 milijona evrov. Poglavitne spremembe so na investicijskih odhodkih ter na tekočih odhodkih za projekte, ki se financirajo tudi iz državnih in evropskih sredstev.