Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, 5270 Ajdovščina, na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 82/16), Sklepa o začetku postopka in imenovanju administrativne in strokovne komisije št. 41031-45/2023-1 z dne 12. 9. 2023 ter na podlagi pogojev in meril, ki jih je sprejela strokovna komisija dne 18. 9. 2023 objavlja Javni razpis za sofinanciranje odprav mladih v tujino.

Javni razpis za sofinanciranje odprav mladih v tujino

1. Namen in predmet javnega razpisa:

Sofinanciranje odprav mladih v tujino v obdobju 1. 10. 2022 – 30. 9. 2023.

2. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev:

Sredstva za izvedbo javnega razpisa so zagotovljena v Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2023 (Uradni list RS, št., 89/2022, 11/2023 in 71/2023), na postavki 18048 – sofinanciranje letovanja otrok in mladine, za leto 2023, v okvirni višini 1.500,00 €.

3. Pogoji za izbor prijavitelja:

Sofinancira se odprave mladih, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo stalno prebivališče v občini Ajdovščina,

– so stari od 15 do 29 let in imajo status dijaka ali študenta,

– gre za odprave mladih z namenom pridobivanja novih znanj, popotovanj, raziskovanj ali z namenom izvajanja družbeno koristnih aktivnosti,

– odprava poteka v lastni režiji, udeleženec sam organizira, načrtuje odpravo in določi namen ter cilj odprave oziroma gre za udeležbo v skupinski odpravi mladih, ki ima humanitarni ali izobraževalni namen,

– odprava mora trajati najmanj 1 teden,

– na odpravi ali na predstavitvi popotovanja poteka promocija občine Ajdovščina,

– po zaključku odprave mora prijavitelj pripraviti najmanj dve predstavitvi popotovanja, eno na socialnih omrežjih (objava s fotografijami) in eno predstavitev v živo (do konca leta 2023).

Ne sofinancira se odprave mladih, katerih organizatorji so potovalne agencije in odprave mladih, kot so: festivali, jezikovni tečaji in športna tekmovanja.

4. Merilo za izbiro prejemnikov sredstev

Prijavitelji, ki bodo izpolnjevali pogoje za sofinanciranje bodo pridobili sredstva za odpravo mladih v naslednji višini:

– odprava po Evropi 200,00 €,

– odprava izven Evrope 300,00 €.

Upravičeni stroški odprave mladih so stroški, ki jih je prijavitelj za ta namen poravnal sam. Predmet sofinanciranja niso stroški, ki so bili prijavitelju poravnani s strani drugih sofinancerjev.

V primeru manjšega števila prijav se lahko sredstva za odpravo mladih povečajo, do porabe sredstev, zagotovljenih s proračunom občine.

Prednost pri sofinanciranju bodo imele najprej odprave mladih, ki so bile izvedene z namenom izvajanja družbeno koristnih aktivnosti (prva prioriteta), potem odprave mladih v trajanju 2 tedna in več (druga prioriteta) in nazadnje še ostale prijave.

V primeru večjega števila prijav bodo sofinancirane odprave po vrstnem redu iz prejšnjega odstavka, znotraj teh prioritet pa po datumu prejema. Upošteva se datum in ura poštnega žiga pri priporočeno oddanih vlogah oziroma datum in ura prejemne štampiljke Občine Ajdovščina pri osebno oddanih vlogah oziroma vlogah oddanih po redni pošti.

5. Rok izvedbe in poraba sredstev

Sofinancira se odprave mladih v tujino v obdobju od 1. 10. 2022 – 30. 9. 2023. Sredstva se bodo izbranim prijaviteljem dodelila na podlagi pogodbe o sofinanciranju, ki jo bo upravičenec sklenil z Občino Ajdovščina, po predhodno izdanem sklepu.

6. Način in rok za oddajo vlog

Prijave morajo biti posredovane v zaprti ovojnici, označene s pripisom »Javni razpis – odprave mladih v tujino – ne odpiraj« na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, 5270 Ajdovščina. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov prijavitelja. Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina ali na spletni strani občine: https://www.ajdovscina.si/, pod rubriko: Javna naročila, objave, razpisi, zavihek: Javni razpisi.

Rok za posredovanje vlog je do ponedeljka 16. 10. 2023. Šteje se, da je vloga pravočasna, v kolikor je zadnji dan roka oddana priporočeno po pošti na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, 5270 Ajdovščina ali oddana osebno v sprejemno pisarno Občine Ajdovščina.

Prepozno vložene vloge, vloge, ki ne bodo v roku dopolnjene, ali vloge, ki jih je vložila neupravičena oseba, se s sklepom zavržejo.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Oddelku za družbene zadeve Občine Ajdovščina na telefonsko številko: 05/ 365 91 57 – Andreja Vidmar Sukanović.

7. Odpiranje vlog in izid javnega razpisa

Odpiranje vlog bo predvidoma naslednji delovni dan po roku za prijavo na javni razpis. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma v 30 dneh po roku za prijavo. Z upravičenci bo sklenjena pogodba o sofinanciranju.

8. Informacije javnega značaja

Z oddajo vloge se prijavitelj strinja s pogoji razpisa ter pripadajoče razpisne dokumentacije.

Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o prejemniku finančnih sredstev, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št.51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06– ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15– odl. US, 102/15, 7/18 in 141/22, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo občina lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

Številka: 41031-45/2023

Datum: 2. 10. 2023

Občina Ajdovščina

Javni razpis 

Razpisna dokumentacija 

Sklep o začetku postopka in imenovanju administrativne ter strokovne komisije 

Vzorec pogodbe 

Obrazec 1 – podatki o prijavitelju 

Obrazec 2 – prijava

Obrazec 3 –  vsebinsko in finančno poročilo

Spletno uredništvo,

Vir: Občina Ajdovščina