3.decembra leta 1992 je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila mednarodni dan invalidov z namenom, da bi spodbudila razumevanje problematike, povezane z invalidnostjo, in mobilizirala podporo javnosti pri zavzemanju za dostojanstvo, pravice in blaginjo invalidov.

Ob tej priložnosti številne institucije, združenja, društva in posamezniki opozarjajo na pomen enakopravnega vključevanja oseb z različnimi oviranostmi v družbo. Pri tem opominjajo na predsodke, stigme, stiske in težave, s katerimi se invalidne osebe srečujete v vsakdanjem življenju. Ta prizadevanja nedvomno vodijo do boljših in ustreznejših rešitev.

V Mestni občini Nova Gorica si že vrsto let prizadevamo za aktivno vključevanje invalidov v družbo. Od pridobitve listine »Občina po meri invalidov« leta 2012, ko se je oranje ledine na področju izboljšanja položaja invalidov šele začelo, do danes, ko lahko govorimo o občutni spremembi v sami miselnosti in delu na področju invalidske problematike v mestni občini, predvsem v povezavah med civilno družbo, javnimi zavodi, institucijami in občino, je preteklo dobro desetletje.

Zagotovo je sprejem Strateškega načrta dostopnosti novogoriške mestne občine primer dobre prakse medsebojnega sodelovanja invalidskih organizacij ter njihovega sodelovanja z ostalimi organi ter ustanovami v lokalni skupnosti in tudi širše. Vse večje je vključevanje invalidov in invalidskih organizacij k razpravam in delavnicam za pripravo strategij in dolgoročnih projektov lokalne skupnosti.

Mestna občina Nova Gorica bo pristopila k projektu Multimodalne mobilnosti, ki ga izvaja Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Glavni cilj projekta je izboljšati mobilnost slepih in slabovidnih, gibalno oviranih, starejših in šolajočih otrok, ki se uvrščajo med bolj ranljive udeležence v prometu. Eden glavnih rezultatov projekta bo vzpostavljen javni pregledovalnik oziroma državni zemljevid multimodalne mobilnosti. S pomočjo Geografskega informacijskega sistema se bo vzpostavil zemljevid točk v prostoru (javne stavbe, postajališča, toaletni prostori, parkirišča) in tudi njihova opremljenost s pločniki in ovirami. Projekt bo omogočil celovito, redno vzdrževano in brezplačno uporabo podatkov za mobilnost ranljivih oseb na državni ravni.

V tem duhu našega truda po zagotavljanju dostopnosti prostora, informacij in storitev v novogoriški mestni občini se pripravljamo tudi na leto 2025, ko bo Nova Gorica v sodelovanju s sosednjim mestom Gorica v Italiji nosila naziv Evropske prestolnice kulture. Pod pojmom kulture razumemo tudi enakopravno vključevanje ranljivih skupin v družbo in pripravo vseh programov in aktivnosti ob sočasnem

zavedanju po nujnem zagotavljanju dostopnosti za vse.

Mednarodni dan invalidov bomo obeležili v ponedeljek, 4. decembra 2023, ob 10. uri v avli Občinske palače, kjer bo predstavljena tipna maketa Frnaže. Maketa je nastala v sodelovanju s Srednjo lesarsko šolo v Novi Gorici in bo po predstavitvi postavljena na razstavo GO*S50-60 in del taktilne galerije EPK 2025.

Pred tem se bom srečal s predstavniki invalidskih organizacij in društev ter člani Sveta za invalide.

Želim si, da bi našim prizadevanjem za izboljšanje dostopnosti sledilo vse več občin, institucij in posameznikov, da bi dosegli standard dostopnosti za vse in s tem posledično boljše družbe.

Ob tej priložnosti čestitamo Občini Šempeter – Vrtojba za prejeti naziv »Občina po meri invalidov«. Invalidom in invalidskim organizacijam pa iskrena hvala za vse aktivnosti, ki pripomorejo k temu, daje življenje invalidov lepše. Naj bo vaš praznik priložnost za nove načrte in ideje.

Mestna občina Nova Goriza, župan Samo Turel